Björnängsvägen 1 Västerskog, Bålsta Tipsa Skriv ut

Snabbfakta

Mark

Björnängsvägen 1 Västerskog, 74634 Bålsta

7 705 m²

12 000 000 kr

2 696 000 kr

Kontaktuppgifter

Mats Karlsson
Mob. 072-249 69 90
mats.karlsson@swedbankkf.se

Beskrivning

Den obebyggda fastigheten ligger i Bålsta i Västerskogs industriområde. Fastigheten är hårdgjord och inhägnad med staket. Det finns en elektrisk grind samt belysning.

Vatten och avlopp är framdraget till stolpen i mitten av planen och anslutningsavgiften är betald. Till stolpen finns det även en förberedd rördragning, vilken är tänkt för framtida elkablar. Elanslutningsavgiften är betald. I försäljningen ingår även den byggbod som är placerad på fastigheten. Till byggboden är det draget vatten, el och avlopp.
Detaljplaneförslaget innebär att industri, kontor och handel tillåts. Den högsta byggnadshöjden är sju meter.
Högsta exploateringsgrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 0,5, dvs. arean för en byggnad på dess
markplan får maximalt utgöra 50 % av den totala fastighetsarean.

Pris
12 000 000 kr. Säljs via anbudsförfarande

Typ

Mark.


Storlek

Bruksarea ca 7 705 m²


Ekonomi

Pris:
12 000 000 kr
Taxeringsvärde:
2 696 000 kr